Visa karta Hållbarhet - M2 Gruppen

Hållbarhet

Hållbarhet

M2s verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt, med långsiktighet och med fokus på hållbarhet.
Hållbarhetsarbetet i M2 utgår ifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, med FNs globala hållbarhetsmål och det globala klimatavtalet som grund. Vi strävar efter att bidra till samtliga globala mål men med fokus på de områden där vår verksamhet har störst påverkan.
M2 stödjer och respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter. Vi behandlar kollegor, kunder och andra samarbetspartners rättvist, jämställt och med respekt för alla människors lika värde.

Långsiktigt, affärsmässigt och ärligt
M2s affärsstrategi är en långsiktig verksamhet med hållbar finansiell stabilitet och tillväxt. Vi strävar efter att skapa långsiktiga värden både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Verksamheten ska i alla led kännetecknas av affärsmässighet och professionalitet.
M2s verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard.

Schyssta arbetsvillkor och god arbetsmiljö
M2s ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller skickliga medarbetare. Vi ska erbjuda en sund och säker arbetsplats där alla inkluderas, har möjlighet att vara delaktiga, påverka och utvecklas.
Vi värdesätter mångfald och har som målsättning att organisationens sammansättning ska spegla samhället i stort vad gäller ålder, kön och ursprung.
Vid rekrytering eller befordran avgör kompetens och personliga egenskaper vem som får en tjänst.
Gällande lagar kring anställningsvillkor och arbetsmiljö ska alltid följas både på M2 och hos våra samarbetspartners.

Miljöhänsyn genom hela verksamheten
Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön och vi arbetar kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan, främst genom energieffektiviserande åtgärder, användning av förnybar energi och medvetna materialval vid ombyggnation och renovering. Vi ska också verka för minskat avfall, ökad återvinning, ett ansvarsfullt resande och färre transporter. Vi värnar om biologisk mångfald.
Vid inköp utvärderar vi produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv och vi ställer krav på våra leverantörer att de arbetar hållbart.

M2s hållbarhetsmål är framtagna med FN:s globala hållbarhetsmål som grund och utifrån de hållbarhetsaspekter som har värderats som de viktigaste för att vår verksamhet ska vara hållbar utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

M2 Gruppens (”M2”) verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt, med långsiktighet och med fokus på hållbarhet. Våra värdeord är Ärlighet, Samarbete och Ansvarsfullt.

M2 har valt att stödja två organisationer som arbetar för en hållbar framtid: Rädda Barnen och Zelmerlöw och Björkman Foundation. Vi vill även främja fysisk hälsa och träning och sponsrar ett antal lokala idrottsföreningar.

Genom M2s visselblåsarkanal kan information lämnas vid misstanke om förhållanden som bryter mot våra policys, värderingar och gällande lagstiftning.

Mina sidor