Visa karta Visselblåsning - M2 Gruppen

Visselblåsarfunktion

 

M2 Gruppens verksamhet, som ingår i koncernen M2 Asset Management AB, ska bedrivas ansvarsfullt, enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Vi stödjer och respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och vi strävar efter att erbjuda en sund och säker arbetsplats.

Genom vår visselblåsarkanal kan information lämnas om misstanke finns om förhållanden som bryter mot gällande lagstiftning, våra policys och värderingar.

Uppgifterna ska vara av berättigat allmänintresse och inga medvetet falska anklagelser får lämnas.
Rapporteringen kan ske konfidentiellt, där endast handläggaren tar del av namn och kontaktuppgifter, eller helt anonymt. Alla rapporter hanteras säkert och rapporteringskanalen är krypterad.

Visselblåsarkanalen kan användas av både externa intressenter och medarbetare för att anmäla misstanke om brottslighet eller allvarliga oegentligheter inom M2 koncernen, i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Exempel på ärenden som kan rapporteras:

  • Ekonomisk brottslighet – korruption, mutor, bedrägeri, förfalskning och illojal konkurrens
  • Missförhållanden i arbetsmiljön – allvarliga brister i säkerheten på arbetsplatsen, ohälsosamma arbetsförhållanden eller avvikelser från gällande anställningsvillkor
  • Miljöbrott – överträdelser av miljölagar och risk för förorening av miljön
  • Diskriminering eller trakasserier
  • Integritetsbrott – brister i hantering av personuppgifter enligt GDPR

Serviceärenden gällande bostäder och lokaler lämnas på Mina sidor eller 010-706 00 02.

Rapporteringen görs antingen muntligt eller skriftligt via M2s visselblåsarkanal.

Mina sidor