Visa karta Hållbarhetsmål - M2 Gruppen

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål


Ekologiska hållbarhetsmål

M2 ska sträva efter minsta möjliga påverkan på miljön. Hit hör utnyttjande av naturens resurser, val av material, val av energislag och energianvändning, ansvarsfullt resande och transporter samt ansvar för hantering av restprodukter i form av avfall eller utsläpp till luft, mark och vatten.

 • Minskad energiförbrukning med 30% år 2030 jämfört med 2019
 • Minskad vattenförbrukning med 20% år 2025 jämfört med 2019
 • Minskade CO-utsläpp med 30% år 2030 jämfört med 2019
 • Förvaltningen av de direktägda fastigheterna ska vara klimatneutral år 2045
 • Samtliga fordon som används inom M2 ska vara el- eller hybriddrivna år 2025


Sociala hållbarhetsmål

M2s ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller kompetent personal. Vi ska erbjuda en trygg och sund arbetsplats där medarbetare med engagemang och professionalitet representerar företagets värderingar.
Vi följer kontinuerligt upp trivsel, engagemang och hälsa.

 • Engagemangsindex på 4,2 år 2030
 • Sjukfrånvaro under 6 dagar per anställd och år
 • Nollvision för olyckor och tillbud
 • Nolltolerans mot diskriminering
 • Ökad trygghet och trivsel i och omkring våra fastigheter


Ekonomiska hållbarhetsmål

M2s affärsstrategi är en långsiktig verksamhet med hållbar finansiell stabilitet och tillväxt. Vi investerar inte för kortsiktig vinst och strävar efter att skapa långsiktiga värden både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Verksamheten ska i alla led kännetecknas av affärsmässighet och professionalitet.
Vår vision är att förvalta våra fastigheter väl och effektivt till maximal kundnytta. Vi tror att närhet till kunden, god kundkännedom och erfarenhet är viktiga faktorer för en ökad kundnöjdhet.
Med fastighetsförvaltning i egen regi och lokal närvaro arbetar M2 aktivt för att skapa varaktiga affärsrelationer.
Målsättningen är att skapa god ekonomisk utveckling genom långsiktighet, ett nära kundsamarbete och med hållbarhet i fokus. För att öka samverkan kring hållbarhetsfrågor och minska våra lokalers miljöpåverkan ska som regel alltid gröna hyresavtal tecknas med nya kunder.

 • Nolltolerans mot korruption
 • Löpande hållbarhetsgranska större leverantörer
 • Uppförandekod biläggs alla större ramavtal
 • Som regel tecknas gröna hyresavtal för lokaler

 

Mina sidor