Visa karta Integritetspolicy - M2 Gruppen

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Syfte

Denna policy beskriver hur M2 Gruppen behandlar (samlar in, bearbetar, använder och överför) personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vidare redogörs hur vi arbetar för att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och vilka val och rättigheter som gäller vid samtycke till personuppgiftsbehandling.

 

Definitioner

 

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 


Personuppgiftsansvarig

M2 Asset Management AB, 556559-3349, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, 010-706 00 00 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas och behandlas av M2 Gruppen.
I de fall vi samarbetar med en tredje part kring uthyrning och fastighetsskötsel av våra fastigheter har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna skyddas och endast behandlas för avtalat ändamål.

 

Syfte med behandling av personuppgifter

M2 Gruppen behandlar personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster, tillhandahålla erbjudanden och information, upprätthålla kontakter samt fullfölja lagar och förpliktelser.
Vi behandlar personuppgifter vid kontakt med oss, vid besök på våra webbplatser och i kundrelationer.
När du registrerar dig som bostadssökande hos oss på M2 behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan och för att kunna erbjuda dig en bostad enligt angivna kriterier.
Som hyresgäst har vi ingått ett avtal med laglig grund att hantera dina personuppgifter, detta för att kunna uppfylla de åtagande vi har som hyresvärd.

 

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter, anställnings- och boendeuppgifter och i det fall du är hyresgäst betalningsuppgifter. 

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om förhållandet med oss upphör, sparar vi endast de uppgifter som behövs för att fullfölja lagar och förpliktelser. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

 

Delning av personuppgifter

I de fall vi samarbetar med tredje part kring uthyrning och fastighetsskötsel av våra fastigheter kan vi komma att dela personuppgifter.
I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna skyddas och endast behandlas för avtalat ändamål och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför personlig information till utomstående parter om det inte krävs för att fullfölja våra förpliktelser gentemot kund.

 

Skydd av personuppgifter

M2 Gruppen har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Anställda hos M2 Gruppen, konsulter och övriga som behandlar eller har åtkomst till personuppgifter är bundna av ett ändamålsenligt sekretessåtagande samt är informerade om hur personuppgiftsbehandling får ske i enlighet med denna policy. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Rättigheter

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt i så fall begära tillgång till dessa personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se punkten Kontaktuppgifter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, om samtycket återkallas eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Du har rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du begära att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut och överföra de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av hyresgästens personuppgifter till Datainspektionen.

 

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

M2 Gruppen, 010-706 00 00, info@m2gruppen.se.

Läs mer om personuppgiftshantering, dina rättigheter och Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Datainspektionen: Dataskyddsförordningen (GDPR).

Mina sidor